รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.) กว่า 500 คน โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่า นโยบายสำคัญที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ คือ 1.อยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ต่อยอดและนำศาสตร์พระราชาไปส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติอย่างจริงจัง 2.จะมีการปรับปรุงที่ดินทำกิน เพื่อลดความเลื่อมล้ำไม่ให้มีนายทุนเข้าถือครอง 3.จะแก้กฎหมาย หรือระเบียบ เพื่อจัดสรรที่ดินในเขต สปก.ให้ประชาชนได้ทำกินหรือทำธุรกิจ 4.จะต้องส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการประกอบอาชีพ 5.จะนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคการเกษตรแก่เกษตรกร

โดยเฉพาะการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การตลาดต้องนำภาคการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และ 6. จะมีการพิจารณานำเงินกองทุนของ สปก.กว่า 4 พันล้านบาท มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มีที่ดินทำกิน เพื่อพัฒนายกระดับพื้นที่ในเขต สปก.ให้มีศักยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ว่า ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่าได้เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของตนจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลเด็ดขาด ขอให้สบายใจได้…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *