จ.ระยอง ชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

จ.ระยอง ชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่


เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดระยอง มีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และคณะกรรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ทุกอำเภอ รวม 8 อำเภอของจังหวัดระยอง จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ แนวทางปฎิบัติของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ”การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอ”ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเป็นแนวทางในการทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่


นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจะต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับในลักษณะ oneplan โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้ตอบสนองและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยในระดับอำเภอจะมีศูนย์รวมอยู่ที่แผนพัฒนาอำเภอ โดยที่แผนพัฒนาอำเภอดังกล่าวต้องมีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล มีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการวิเคราะห์ มีความสอดคล้อง และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา

โดยให้ความสำคัญกับการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (รูปแบบประชารัฐ) โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ มีกระบวนการพิจารณา/กลั่นกรองที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ และเป็นการแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด……

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *