ระยองระดมสมองเตรียมยกระดับคุณภาพผลไม้ของจังหวัด

ระยองระดมสมองเตรียมยกระดับคุณภาพผลไม้ของจังหวัด เน้นพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะทุเรียนพร้อมนำเครื่องตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอ่อนมาใช้

s__39378973-2วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง” โดยมี นางอนุชิดา ชินศิระประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ตัวแทนการค้า ผู้แทนหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนตลาดการค้าผลไม้ จำนวน 100 คน ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ในจังหวัดระยอง
ในที่ประชุม ได้กำหนดพัฒนาคุณภาพไม้ผลในจังหวัดระยองให้เกษตรกรชาวสวน เกิดความตระหนัก มุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพ ด้านราคาและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค พัฒนาตลาดและกิจกรรมการตลาด ให้เหมาะสมกับลักษณะของผลผลิต และเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ brand ระยอง ซึ่งจะส่งผลให้ผลไม้ระยองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้น การบูรณาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ทั้งในด้านผู้ผลิต และผู้บริโภคที่สนใจสินค้าคุณภาพ โดยมีมาตรฐานควบคุม ดูแล ตรวจจับ ปรับจำ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ทั้งที่ผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะทำให้การพัฒนาคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง เกิดขบวนการตรวจสอบ กำหนดมาตรฐานและสืบข้อมูลย้อนกลับ จากผู้บริโภคถึงผู้ผลิต เป็นการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับฟาร์ม ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับจังหวัด และในวันนี้ได้นำเครื่องตรวจสอบคุณภาพความอ่อนแก่ของทุเรียน ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อน มาใช้ในพื้นที่

dsc08140-2

นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวว่า เครื่องตรวจสอบคุณภาพอ่อนแก่ของทุเรียนที่ระยอง ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในแหล่งตลาดทุเรียนเช่นที่ตลาดตะพง ตลาดแกลง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถนำเครื่องตรวจสอบวัดคุณภาพอ่อนแก่ของทุเรียนได้รวดเร็ว ซึ่งจะใช้ เพื่อป้องกัน พวกที่มีเจตนาจำหน่ายทุเรียนอ่อน จริงๆ แต่ถ้าเป็นชาวสวน ที่ตัดออกขายอาจมีพลาดกันบ้าง เล็กน้อย แต่ที่เจตนาคือเจออ่อนทั้งคันรถเป็นต้น

dsc08142-2

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.