จ.ระยอง ร่วมลงนาม MOU ลดปัญหาขยะพลาสติก

จ.ระยอง จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ลงนาม MOU ลดปัญหาขยะพลาสติก มุ่งสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบของการลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน


เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 18 ธ.ค.61 ที่โรงแรงโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิร โชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติก เป็นจังหวัดต้นแบบของการลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเรื่องปัญหาขยะพลาสติก การนำขวด-ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมารีไซเคิลเป็นของใช้ให้ได้ชมอีกด้วย

 


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง จะเป็นตัวอย่างในการสร้างรูปแบบการจัดการพลาสติกและขยะภายใต้แนวคิด 3rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิต ห้างร้าน ผู้บริโภค ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะผู้บริโภคคือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยให้ขยะแต่ละชนิดนั้นสามารถนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ลดพื้นที่ฝังกลบและลดปริมาณขยะออกสู่ทะเล แล้วบอกเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมที่มีทิศทางชัดเจนอย่างเช่นวันนี้ในอีกหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย

การลงนามความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ถือเป็นการเดินหน้าโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างจังหวัดระยอง กับเอกชน เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาระบบ จัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดีโดยส่งเสริมลดและคัดแยกขยะตามแหล่งกำเนิด ตามหลัก 3rs ซึ่งเน้นในเรื่องของการลดใช้พลาสติกชนิดครั้งเดียวทิ้ง และคัดแยกขยะเพื่อใช้ประโยชน์ การผลิตความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองสีเขียวที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด สวยงาม น่าท่องเที่ยว และน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ……
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *