ระยองลงนาม MOU แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

จ.ระยอง ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากพื้นที่อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ร่วมลงนาม MOU ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.ระยอง ประกอบด้วย สาธารณสุข จ.ระยอง ปศุสัตว์ จ.ระยอง ท้องถิ่น จ.ระยอง ปกครอง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง อบจ.ระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.ระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้านเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคจะเสียชีวิตทุกราย และปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงพบประปรายในบางจังหวัด ปีละ10 กว่าราย ทั้งนี้ จ.ระยอง พบผู้ป่วยในบางปี โดยในปี 2555 พบผู้ป่วย 1ราย ที่ อ.บ้านฉาง ปี 2556 ถึงปี 2558 ไม่พบผู้ป่วย และปี 2559 พบผู้ป่วย 1รายที่ อ.บ้านฉาง และพระปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคหนึ่งเดียวโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึงเพื่อน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณ ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้ดำเนิน“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระประณิธานฯ โดยมีวิสัยทัศน์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ในส่วนของ จ.ระยอง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ ได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 เป็นแม่บท ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ดูแลการป้องกันโรคในคน โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นแม่บท โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก จ.ระยอง ภายในปี 2563 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามเดป้า จ.ระยอง จึงได้มีพิธีลงนามMOU   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าวขึ้น   เพื่อให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก จ.ระยอง อย่างยั่งยืนต่อไป….

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *