ระยองเข้มงวดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมมอบหมายภารกิจในการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสถานประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 110 คน


นายเสกสรร แสงศัพท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง กล่าวว่า เนื่องด้วยโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร แม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดได้ยาก เพราะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสที่ก่อโรคความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามิโด้ ทั้งนี้มีการรายงานจากองค์การโรคระบาดระหว่างประเทศ พบการเกิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ที่แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร จึงได้จัดทำโครงการ อบรมมอบหมายภารกิจในการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร สามารถป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวการณ์การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายเสกสรร กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการตั้งกลุ่มปฏิบัติการในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ โดยมีหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภายในกลุ่มประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร ห้องเย็น ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ กลุ่มควบคุมการเคลื่อนย้ายและบังคับใช้กฎหมายจากด่านกักกันสัตว์ชลบุรีและด่านกักกันสัตว์จันทบุรี กลุ่มสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ซึ่งจะร่วมกันหาคำตอบ และจัดทำแผนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนของจังหวัดระยอง


ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ การทำลาย เพื่อไม่ให้เชื้อกระจายต่อ โดยนำแนวทางการฝึกอบรมครั้งนี้ทำงานในพื้นที่เสี่ยงหากมีการเกิดการระบาดของโรค และ หากพบว่าสุกรมีอาการถ่ายเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์ ในพื้นที่ทันที

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *