ระยอง กู้ภัยสาบานตน

อาสาสมัครกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์แกลง ทำพิธีสาบานตนพร้อมมอบบัตรประจำตัว

วันที่ 17 ก.ย. นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมนายวิโรจน์ กังสวนิช นายกสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ นางสาวอารยา ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล เลขานุการในเครือสว่างทั่วประเทศ ร่วมทำพิธีและเป็นสักขีพยานสาบานตนต่อหน้าองค์ฮ่อเฮี้ยฮุ้นเซี๊ยโจ้ว ในสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ โดยปฎิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และองค์กร ขออาสาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จะไม่ประพฤติตน ที่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลธรรม กฏหมายของบ้านเมือง กฎระเบียบของสมาคมฯ จะไม่เป็นผู้ยุยง ปลุกปั่น สร้างความแตกแยกภายในองค์กร จะเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ไม่นำทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต มาเป็นของตนเอง จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ศูนย์กู้ภัยพุทธศาสตร์สงค์เคราะห์แกลง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการอันเป็นสาธารณะ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆตลอดจนการกู้ภัย เช่นอุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย อัคตีภัย และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2535  มีคณะกรรมการพุทธศาสตร์สงค์เคราะห์ป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 423 คน แบ่งเขตรับผิดชอบจำนวน 17 จุด คอยให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วไป

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *