ระยอง ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ระยอง ขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0”

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมแถลงเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเปิดตัวนำเสนอต่อสาธารณชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีผู้บริหารสถานศึกษาจากภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

โดยในงานมีการอภิปรายวิชาการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสดาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต นายเสมา พูลเวช บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ร่วมเสวนาต่อยอดแนวทางขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ20 ปี รองรับทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีซีซี) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมอย่างเต็มที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  “การทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579สู่การปฏิบัติจะประสบความสำเร็จ  ต้องมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันและผลักดันสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้การศึกษาของประเทศมีคุณภาพและมีประสิทธิสภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ บรรลุเป้าหมาย “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21”  ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมืองระยอง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” ให้กับนักเรียนโรงเรียนรับฟังอีกด้วย…

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *