ระยอง จัดอบรมแรงงานต่างด้าวรู้กฎจราจร

ขนส่งระยอง จับแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6ก.ค.60 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่ง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว จำนวน 100 คน มีนายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.ระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ

นายชาติชาย มัฆวิ มาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.ระยอง กล่าวว่า จ.ระยอง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และเป็น1 ใน 3 จังหวัดของพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี ที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพใน จ.ระยอง เพิ่มมากขึ้น และบางส่วนก็ขับขี่ยานพาหนะในชีวิตประจำวัน ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้พฤติกรรมใช้รถใช้ถนนของแรงงานต่างด้าวมีความเสี่ยงและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพใน จ.ระยอง สำนักงานขนส่ง จ.ระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัญลักษณ์ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ และการสาธิตวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ารับอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ตลอดจนหลักการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และการมีมารยาทในการขับรถ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และความรู้เกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถด้วย ก่อนการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถที่ถูกต้องต่อไป..

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *