ติวเข้มพยาบาลเตรียมเข้าสู่การประกันคุณภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ติวเข้ม หน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลระยองเพื่อประกันคุณภาพการพยาบาลในชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

เวลา 10.00 น. วันที่ 20 มีนาคม ที่โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นพ.สสจ.ระยอง เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานการพยาบาลชุมชน สู่การปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ภายในงานได้จัดให้มีการแสดง ออกกำลังกาย ของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ และการกล่าว ปฏิญาณตนของพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วย

303701

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร กล่าวว่า พยาบาลทุกคนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบพัฒนาตนเองให้มีความรู้พื้นฐาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป และหลักปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เพื่อสามารถให้บริการครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ต้องใช้มาตรฐานการพยาบาลนี้จัดบริการให้ได้ตามมาตรฐาน ต้องใช้หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย การใช้กลยุทธ สร้างการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ใช้บริการ

303700

นอกจากนี้ พยาบาลชุมชนยังต้องทำงานภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อม ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีอิทธิพล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง การปฏิบัติงาน เป้าหมาย การทำงาน และอื่นๆ ซึ่งการจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าบริการสุขภาพที่ได้รับมีคุณภาพ ได้มาตรฐานหรือไม่ จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพบริการการพยาบาลในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อจะเป็นหลักประกันแก่ประชาชนในชุมชนว่า จะได้รับบริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นการประกันคุณภาพการพยาบาลในชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พยาบาลชุมชนต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น..00000000

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *