ระยอง-ปกครองจังหวัดร่วมกับไออาร์พีซี นำเยาวชนในพื้นที่ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

img_0331-2วันนี้ (6 มี.ค.60)ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ บ.ไออาร์พีซี จก.(มหาชน) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ปี 2560 จัดขึ้นโดยที่ทำการปกครอง จ.ระยอง และ บ.ไออาร์พีซีฯ มีเยาวชนจาก 8 อำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมอบรม จำนวน 115 คน และมีนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง และนายพงษ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รอง กก.ผจก.บ.ไออาร์พีซีฯ ร่วมเป็นเกียรติฯ

 

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ “สร้างความสามัคคี”โดยกระบวนกimg_0326-2ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรักความสามัคคีและปรองดแงของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ” ร่วมกันคิด” ระดมสมอง เพื่อ”สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชน ” ร่วมกันทำ” เพื่อ”สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกันคุยร่วมกันคิด และร่วมกันจัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดองด้วย

dsc08176-2

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชน โดยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนำไปขับเคลื่อนเพื่อปรับใช้ให้เกิดปนะโยชน์ในพื้นที่ของตนโดยเฉพาะการปลูกสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติและความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนต่อไปอีกด้วย

s__8618291-2

อัจฉรา เล็ก ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *