ระยอง มอบรางวัลให้ผู้บริหารดีเด่น

ส.บ.อ.ท. ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี นำผลสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดีเด่น และเกษียณอายุราชการจากทั่วประเทศ

มีนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) ร่วมสัมมนาฯ โดยมีการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “หนึ่งทศวรรษการถ่ายโอนการจัดการศึกษาสู่ อปท.:สำเร็จหรือล้มเหลว” “การบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษา” และ”การบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาท้องถิ่นพอเพียง”

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) กล่าวว่า การประชุมสัมมนาดังกล่าว จะมีการพูดคุยกันในประเด็น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่มีการถ่ายโอนสถานศึกษามาให้ อปท.ดูแล มีปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และจะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไรบ้างให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศ

โดยเฉพาะการศึกษาของท้องถิ่นมีโรงเรียนในสังกัดกว่า 10,000 แห่ง ที่จะช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และยกระดับคุณภาพคนท้องถิ่น ทั้งนี้สมาคมฯ จะนำบทสรุปการประชุมสัมมนาดังกล่าว นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการอิสระปฏิรูปประเทศ เพื่อจะได้นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการศึกษาของประเทศต่อไป.

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *