ระยอง-เปิดต้นแบบโรงเรียนในศตวรรษที่21

ระยอง-เปิดต้นแบบโรงเรียนในศตวรรษที่21

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ตามโครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21 ของกลุ่ม ปตท. ที่หวังพัฒนาโรงเรียนและศักยภาพครูให้มีการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ     ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายพงศ์ประพันธ์   ฐิตทวีวัฒน์   ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน         ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

file-1

นายธีรวัฒน์   สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า            ทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดระยอง ต่างมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ                   ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ กลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่าย         ทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน จนเกิดเป็นความร่วมมือ และมีผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานให้ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้  กล่าวได้ว่า  “โครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายประชารัฐอย่างแท้จริง              ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน  ให้มีศักยภาพเท่าทัน       การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอนาคตต่อไป

file2

ด้าน นายพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของ            การดำเนินธุรกิจ กลุ่ม ปตท. มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมวิสาหกิจ วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตลูกหลานเรา

s__9330846_new

สำหรับพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี     ที่สูงนั้น การสร้างเยาวชนให้มีองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ภาษา และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะทำให้เยาวชนของเรามีศักยภาพพร้อมรับ                    การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต “กลุ่ม ปตท. จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลาย      ภาคส่วนเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันคือ พัฒนาศักยภาพ              ให้ลูกหลานชาวระยองเป็นทั้ง คนเก่ง และ คนดีของสังคม” นายพงศ์ประพันธ์ กล่าว

s__9330849_new

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กล่าวว่า สำหรับภาคการศึกษาระดับนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี            องค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ไปจนถึงภาคเอกชน          ที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาตามช่วงวัย จนเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพในอนาคต ซึ่งแนวทางของ โครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21        ที่มุ่งเน้นสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการสอนของ “ครู” ไปสู่ “ศิษย์” ควบคู่ไปกับการนำองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการและการร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน              จนโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน…..00000000

สมพงษ์ -อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *