ระยอง-เปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามกฏหมายด้านการบริหารงานบุคคล

วันที่14 มีนาคม  นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง  ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามกฏหมายด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน มีนายพีรพงษ์ มีขันทอง ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวแนะแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้นโยบายกระจายอำนาจ ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด็นซิตี้ ระยอง


s__16736282

s__16736274

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *