โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

s__15630432

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9.30น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง โดยนายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน  โดยมีนายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นายไพรฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายกสมาคมประมงระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายมากขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับรู้ถึงบทบาทภารกิจ กระบวนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง

s__15630426

s__15630431

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *