วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม MOU

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยองกับสถานประกอบการในจังหวัดระยอง

นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 45 แห่ง จำแนกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอาชีพ จำนวน 20 แห่ง ประเภทที่  2.สถานประกอบการร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 แห่ง เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ประเภทที่ 3.โรงเรียนตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาจำนวน 4 แห่ง เพื่อเน้นการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านอาชีพเน้นการฝึกอาชีพจริงมากกว่าเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว และประเภทที่ 4.ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรม บริการวิชาการและอาชีพชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบโล่ให้สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้วย และบริษัทเอกชนยังได้มอบชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์อนเตอร์แอคทีพ 1 ชุด มูลค่า 2,000,000 บาท และมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  มูลค่า 60,000 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สื่อการสอนที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างระยองอีกด้วย….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *