วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด


วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายประสาน บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่


นายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า การดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดตั้งศูนย์จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์วัดชากลูกหญ้า 2. ศูนย์ตลาดนัดข้างบริษัทดีไลท์ คอนสตรัคชั่น 3.ศูนย์ชุมชนเนินพะยอม และ 4.ศูนย์หมู่บ้านทิวลิป

เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ ทักษะวิชาชีพ การซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทำให้ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวะที่มีจิตอาสาได้ทำงานร่วมกับ

ชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะของวิทยาลัยสารพัดช่างระยองต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการหาประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังให้บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย .

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *