วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กรมอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนนโครงการส่งเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการสัมมนาดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โดยว่าที่ร้อยตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผอ.วิทยาเทคนิคบ้านค่าย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีตัวแทน บุคลากร ผู้บริหารวิทยาเทคนิคจากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ
ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอนให้เยาวชนอาชีวศึกษาได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมุ่งพัฒนา ส่งเสริมให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาของครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาครัวเรือน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งการสัมมนาฯ ดังกล่าว จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในการคัดเลือกหาสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าวขึ้น โดยครูที่ปรึกษาจากสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนเหล่านี้ รวมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ จะนำรายละเอียดที่ได้รับไปส่งเสริม พัฒนาสร้างนักประดิษฐ์ซึ่งเป็นนักศึกษา ให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับนโยบายการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรมและประมงในปีนี้ จะมุ่งพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการดำนา และเกี่ยวข้าวให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรไทยในการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ….

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.