ศาลปกครองพิกพาษาคดีประปา

Untitledศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีประปาระยอง
***วันที่ 8 พ.ย.เวลา 10.00 น.นายวิเชียร สุขเกิด อดีตนายก อบต.บางบุตร และประชาชนประมาณ 30 กว่าคน เดินทางมาที่ศาลปกครองระยองเพื่อฟังคำพิพากษา กรณีร่วมกันยื่นฟ้องการประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม โดยเข้ารับฟังคำพิพากษาที่ห้องพิจารณคดีที่ 1 โดยนายประสาน บางประสิทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง นั่งบัลลังก์ได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.625/2556
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ผู้ฟ้องคดีที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ผู้ฟ้องคดีที่ 2 นายสายัณห์ ยังดี ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ร่วมกันฟ้องการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กลุ่ม บริษัท ยูยู กรุ๊ปคอนซอร์เตียม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมลงทุนผลิตน้ำประปา และรับผิดชอบระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่สำนักงานประปาระยองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนการทำสัญญาดังกล่าว และให้ยกเลิกโครงการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินงานของสำนักงานประปาระยองระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ 2
****ซึ่งศาลปกครองระยอง มีคำพิพากษาให้เพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง และเพิกถอนสัญญาเลขที่ ฝกม.1/2549 ลงวันที่ 14 มี.ค.2549 ระหว่างผู้ถูกฟ้องทั้ง 2 ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
***ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า (1) กรณีผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ลงทุนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ผู้ถูกฟ้อง ที่ 1 ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาพิพาท จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีที่จะมีคำขอให้เพิกถอนสัญญานั้นได้ (2) กรณีผู้ฟ้องทั้ง 3 ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดำเนินโครงการให้ผู้ถูกฟ้องที่ 2 เข้าร่วมลงทุนผลิตน้ำประปาและรับผิดชอบระบบจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาระยอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้อย่างน้อยจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้อย่างน้อยจะต้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ได้มีส่วนเข้าร่วมยื่นขอเสนอการลงทุนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ในพื้นที่ของสำนักงานการประปาระยองไม่ว่าในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีที่จะมีคำขอให้เพิกถอนกระบวนการคัดเลือกนั้น ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองระยองเป็นยกฟ้อง…..00000000

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง 0918794296

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *