ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดประชุมสัมมนา เครือข่ายภาคีฯ จ.ชลบุรี และ จ.ระยองมุ่งสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ข่าว3ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายภาคีฯ จ.ชลบุรี และจ.ระยองมุ่งสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน
โดยนายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จ.ชลบุรี  และจ.ระยอง  และเป็นวิทยากรรับเชิญนำเสนอการทำงานของศูนย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  รวมถึงการจัดทำโครงการตามงบประมาณที่ผ่านมาและที่กำลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประมงในพื้นที่จ.ชลบุรีและ       จ.ระยอง  ได้แก่  กลุ่มแสมสาร  กลุ่มอ่าวอุดม  กลุ่มนาเกลือ  กลุ่มพลา  กลุ่มปากน้ำ  รวมผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 70 คน

นอกจากนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนายังได้ขึ้นนำเสนอข้อคิดเห็น  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานระหว่างภาคีเพื่อนำไปร่วมกันแก้ไขและช่วยกันทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *