สพป.ระยองเขต 2 จับมือเอกชน

สพป.ระยองเขต2 จับมือเอกชน

สนองนโยบายการศึกษาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาครูนักเรียนในพื้นที่ จัด“โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้บริบทเขตพื้นที่เป็นฐานSTEAM + PLC”

วันที่ 28 เมษายน2560 ที่โรงเรียนวัดสมมุติเทพฐารามหรือวัดแหลมสน ต. ปากน้ำประแส อ. แกลง จ. ระยอง นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมฯโดยมีนายธงชัยมั่นคงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2และนางนภาพร เสียงบัณฑิตกุล Sales Director บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ให้มีความความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ และใช้ทักษะการคิดชั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ รวมถึงมีทักษะทางสังคม นำไปปฏิบัติต่อในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป

s__27566155

s__27566154

s__27566153

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กล่าวว่า เนื่องจาก พล.อ สุรเชษฐ์   ชัยวงศ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางนโยบายในการจัดทำแผนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ ระยอง  โดยพิจารณาความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ .ศ. 2560 – 2579) โดยมีนโยบาย ที่สำคัญ คือ  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาชีพ เพื่อผลิตกำลังสำคัญของประเทศ เช่น การผลิตกำลังคนด้านสายงานวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านสายอาชีพต่าง ๆ การพัฒนาประเทศ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษา จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 (สพป.ระยอง เขต2)กล่าวว่า ในฐานนะผู้จัดงาน สพป.ระยองเขต 2 ดำเนินการตามแผนการจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง  ปี 2560 -2564เพื่อปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จึงจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยผ่านทางสอนขององค์ประกอบคือ วิชาการ วิชาชีวิต วิชาชีพ จนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2 ขึ้นมา และเน้นเชิงบูรณาการของวิชาหลักต่างๆประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และศิลปะ ที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ที่เรียกว่า การเรียนในรูปแบบSTEAM เพื่อพัฒนาให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่พร้อมทางด้านการศึกษา และกำลังคนที่มีศักภาพต่อตลาดแรงในอนาต ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2 ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่รวมสนับสนุนการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาSTEAM PLC แก่คณะครู นักเรียน รวมกว่า 600 คน 60 โรงเรียนทั่วจังหวัดระยอง

 

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *