สมอ.ยกระดับผลิตภัณฑ์ยางพารา

สมอ.เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการSMEsแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐาน  มอก.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 ที่โรงแรมคามิโอ ระยอง นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนายกระดับสินค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีการให้ความรู้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนมีความพร้อมในการยื่นขอ มอก.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐาน มอก. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการนำยางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขาย ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและสร้างมูลค่ายางในประเทศ ขานรับนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขวิกฤติราคายางพาราอย่างยั่งยืนทั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs

โดย สมอ.มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจะยื่นขอการรับรอง ทาง สมอ.ได้มีการเตรียมความพร้อมของห้องแล็ปที่จะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราไว้แล้ว5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *