สหกรณ์จังหวัดระยองแนะกินมังคุดผิวลาย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยองนำผู้แทนสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรน้ำเป็น จำกัด ลงพื้นที่พบชาวสวนผลไม้ ณ สวนโครงการบริหารการจัดทุเรียนปลอดสารพิษ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
s__6357033
s__6357034
s__6357036
นายไชยา บุญญานุภาพ กล่าวว่าสวนดังกล่าวเป็นสวนนำร่องในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และจะพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ต่อไปตามนโยบายยกกระดาษ A4 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น การทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนึ่งในนโยบายยกกระดาษ A4 การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรง แล้วจะนำไปวางแผนรวบรวมและแก้ไขปัญหาผลไม้ร่วมกับสหกรณ์ ซึ่งในวันนี้ได้นำผู้แทนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ ได้แก่ สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรน้ำเป็น จำกัด มารับทราบข้อมูลด้วย โดยได้หารือในเรื่องการวางแผนการผลิต การกำหนดมาตรฐานของมังคุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้จะให้สหกรณ์ผู้รวบรวมมีการวางแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของผลไม้ให้เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
นายไชยา กล่าวต่อไปว่า จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาบริโภคมังคุดผิวลาย เนื่องจากเป็นมังคุดปลอดสารเคมีและมีต้นทุนต่ำกว่ามังคุดผิวมัน เพราะจะไม่มีต้นทุนด้านสารเคมีแต่เนื้อมังคุดข้างในเหมือนกับมังคุดผิวมันทั่วไป และจะแนะนำวิธีการเลือกซื้อและวิธีบริโภคที่ถูกต้องรวมทั้งแนะนำคุณค่าของผลไม้ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย
ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี/สุภาวดี ชนะหาญ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *