สัมมนาวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย

สัมมนาวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทาง ร่วมงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 -2021″ เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นรูปธรรมและสอดรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
s__6521575 s__16883760

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *