สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็นกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมคลาสสิก คามิโอ้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง มีผู้แทนส่วนราชการทั้งพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ

โดยการนำเครื่องมือสำคัญคือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่และลุ่มน้ำที่มีความซับซ้อน โดยใช้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2561-2565 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยองฉบับใหม่ในระยะยาวต่อไป ตลอดจนเพื่อนำบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง(ร่าง)แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA Guideline) ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.)ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น


โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ จำนวน 3 ครั้งที่จังหวัดระยอง โดยได้มีการดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายของ SEA มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบของหลักการและมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจังหวัดระยองระยะต่อไป…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *