อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564 (เขตอำเภอนิคมพัฒนา-อำเภอปลวกแดง)วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 (เขตอำเมืองระยอง) โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยอง นายนายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (กล่าวรายงาน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอปลวกแดง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอบรมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำดอกกราย)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถบูรณาการข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 สำหรับโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดประชุมพร้อมกันในการประชุมประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและรับทราบ รับฟัง ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดระยองต่อไป ภาพ/ข่าว..ธีรศิษฏ์,นิศารัตน์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *