“อบจ.ระยอง จับมือกับ ม.บูรพา และสมาคมเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข”

ประกาศ ประกาศ!!

มอบทุนการศึกษา 20ทุน ฟรี นร.ระยอง สนใจยื่นสมัตรด่วน1-30ธค.64นี้

“อบจ.ระยอง จับมือกับ ม.บูรพา และสมาคมเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข มาประจำศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ซึ่งอบจ.ระยอง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสรรหานักเรียนทุน พร้อมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแล ให้นักเรียนทุนปฏิบัติตนเป็นไปตามสัญญาการรับทุนการศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาและสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งสาขาที่จะเปิดรับสมัครได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 10 ทุน คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 6 ทุน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 2 ทุน และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 ทุน รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,280,000 บาท นักเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-617432 ต่อ 209 (กองสาธารณสุข)

Cr. อิงครัตน์-อบจ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *