“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว”

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว” เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ,นายทิวากร พิศาลสฤษติกรรม,นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์,นางปริมพร อ่ำพันธุ์,นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ , นายขจรศักดิ์ เชาวะวณิช ตรวจประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายก อบจ.ระยอง และคณะผู้บริหารร่วมชี้แจงตามตัวชี้วัดความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากรและด้านแผนพัฒนาสาธารณสุขที่สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ซึ่งอบจ.ระยอง มีความพร้อมที่จะรับถ่ายโอน รพ.สต. ที่แน่นอนแล้วจำนวน 40 แห่ง คงเหลืออีก 45 แห่ง ที่กำลังรอพิจารณาการถ่ายโอน โดยสภาฯมีมติเห็นชอบจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาภาพ/ข่าว : อิงครัตน์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *