เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 14 มิ.ย. 60 ) เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มี นาย ดาระไน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นประธาน
กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้แต่ละอำเภอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ นั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง เป็นจำนวนมาก ในด้านการผลิตทางการเกษตร และ การตลาด ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และ ความเสี่ยงของผลผลิต ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การตลาด การบริหารจัดการ
นาย ดาระไน นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการจัดงาน รวมถึง การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ ในพื้นที่การเกษตร ของตนเองได้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน และที่สำคัญ ยังเป็นการน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ต่างๆ
ในการจัดงานครั้งนี้ ทางผู้เกี่ยวข้องได้จัดฐานกิจกรรมฐานเรียนรู้ หลายอย่าง อาทิ การปรับปรุงดิน การป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวสับปะรด กาลผลิตสับปะรด ตามระบบ GAP การผลิต และการขยายสารชีวภัณฑ์ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และ การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *