เดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 ยุติธรรม จ.ระยอง เดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่

ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนบริษัทไออาร์พีซีฯ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร ภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 โดยมีนายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จ.ระยอง นายดัสกร วงศ์ษา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม อาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจและสื่อสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมความประพฤติและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 83 คนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จ.ระยอง กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตต่างๆ เหล่านี้ลดน้อยลงจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น กระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม และเป็นการทำงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สำนักงานยุติธรรม จ.ระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นมา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่อาสาสมัครเครือข่ายฯและเป็นการสร้างเครือข่ายในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชนด้วย….

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *