เทคนิคระยองจับมือ PTTGC ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่น

เทคนิคระยองจับมือ PTTGC ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัตถุดิบและสูตรอาหารประจำจังหวัด หวังสร้างรายได้ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยอง รองรับEEC

ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร PTTGC นายสไว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และรองประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล แจ้งไพร  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การพัฒนาสูตรอาหารถิ่นจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ  PTTGC  

 จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่ได้ค้นหา 8 สุดยอดเชฟ และโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ที่เชฟชุมพล แจ้งไพร ได้รังสรรค์สูตรอาหารพื้นถิ่นจำนวน 10 เมนู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งในด้านการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ผลิตวัตถุดิบพื้นถิ่น ทุกฝ่ายจึงได้นำความสำเร็จทั้งหมด  มาจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยองระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารถิ่นระยอง ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นการเรียนการสอนระบบ ทวิภาคี และพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าว เพื่อรองรับการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม First S-Curve ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะเป็นการ พัฒนาศักยภาพด้านอาหารให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง รองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร PTTGC กล่าวว่า นอกจากบริษัทฯ จะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอาชีวศึกษาแล้ว ยังมีเป้าหมายในการขยายสูตรอาหาร 10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง ไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองต่อไป สำหรับแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือการนำอาจารย์แผนกอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับการอบรมกับเชฟชุมพล แจ้งไพร ณ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู รวมทั้งนำความรู้และเคล็ดลับที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและบุคคลอื่นต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาหารถิ่นระยองที่ร้านอาหารใบชะมวง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรั้วด้านหน้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกงาน พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับลูกค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาลิ้มลองรสชาติเมนูประจำจังหวัดด้วย

นายสไว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวถึงรายละเอียดของแผนระยะสั้น ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตร เปิดสำรับอาหารถิ่น เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยองโดยฝึกสอนสูตรอาหาร 10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยองจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ผ่านการอบรม จะได้รับเสื้อเชฟและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดตั้งหน้าร้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่ายร้านโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยองอีกด้วย ..000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง ส่ง

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง โทร 0918794296 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *