เทศบาลนครระยองจัดซ้อมแผนไฟไหม้เหมือนจริง

ที่ บริเวณชุมชนปากน้ำ เทศบาลนครระยอง นายวารินทร์ ดุษฎีวงกำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ บริเวณชุมชนปากน้ำ 1 ชุมชนปากน้ำ  2 ภายใต้ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง, งานเทศกิจ, กองการแพทย์ จากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลนครระยอง, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน), งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงเนิน, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยองร่วมฝึกในครั้งนี้พร้อมรถสามล้อดับเพลิง

ทั้งนี้การจัดซ้อมแผนฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงให้เกิดความชำนาญและได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการเข้าระงับเหจุภายในชุมชนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ลดอันตรายในการเข้าควบคุม ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี รวดเร็วป้องกันและลดการสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้อีกด้วย

โดยการซ้อม ฯ เริ่มด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม และระมัดระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในชุมชน จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมแผนฯ จำลอง เหตุไฟไหม้ บ้านในชุมชน ปากน้ำ 1 ซ.9 สมมุติเหตุการณ์มีผู้ถูกไฟลวกจำนวน 3 ราย ขาหักจำนวน 2 ราย

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *