เปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง

เปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง
ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ อปพร. ดีเด่น ของจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ซึ่งมีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดระยองมี อปพร. ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น อปพร. ดีเด่นของจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 85 นาย วัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของ อปพร. ที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ คลี่คลายความทุกข์ร้อนของราษฎร นอกจากนี้ยังปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและภารกิจอื่นๆ ทางสังคม ด้วย
10238
10255
10252
อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *