โครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชน

โครงการดีเจกกต.ระยอง  จัดโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557
โครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยี  IRPC  ต.เชิงเนินระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ดีเจจากสถานีวิทยุคลื่นหลักและคลื่นชุมชน  ซึ่งเป็นเครือข่ายและได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง  ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีคุณสมบัติคือ  มีความเป็นกลางทางการเมือง จำนวน 20 คน  มีเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังนี้  1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  2.  บทบาทหน้าที่ของ กกต.และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  3.  ข้อห้ามในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและบทลงโทษ  4.  การจัดกิจกรรมสัมพันธ์  “รวมใจดีเจประชาธิปไตยชุมชน”  5.  ชีวิตการเมืองและการมอบภารกิจให้กับดีเจ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิด  อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่ดีเจ  ซึ่งจัดรายการทั้งทางสถานีวิทยุคลื่นหลักและคลื่นชุมชน  เพื่อให้ดีเจผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพูดสอดแทรกขณะจัดรายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น  การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม  เพื่อสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยชุมชนในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *