โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

1สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  แจ้งว่า  ขณะนี้ทางกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557  ซึ่งกำหนดให้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี วันที่ 1 เมษายน 2557  และจัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน  2557  ซึ่งกำหนดการแต่ละวัดในพื้นที่จังหวัดระยองอาจจะไม่พร้อมกันและจัดได้ตามความเหมาะสมของวัดที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งอานิสงส์ของการบวช  เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่  และยังเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย มีอานิสงส์  ได้แก่
เป็นการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการช่วยรักษาพระพุทธศาสนา  การบวชเข้าไปเรียนรู้พระธรรมวินัยและรักษาถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันไป  เรียกว่า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดา  ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ การบวชเอาบุญให้ท่านคือวิธีทดแทนคุณที่ดีที่สุด
มีโอกาสปฏิบัติธรรมซึ่งจะนำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริง  และทำให้ใจมีพลังมากขึ้น  สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของตน
เป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง คือการพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติ  คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และด้านจิตใจที่มีความดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง เป็นสุข และในด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *