โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงานสืบสวน

6ตำรวจภูธรภาค 2  รับนโยบายจัดติวเข้มโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงานสืบสวน มุ่งเน้นสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22  มีนาคม  รวม 6 วัน  ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 117  คน  เป็นข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงานสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี ระยอง  และสระแก้ว  ได้จัดการอบรมออกเป็นกลุ่ม  ๆ ละ 39 คน  เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวม 16 วิชา เช่น  วิชาหลักทั่วไปในการสืบสวน  วิชาเทคนิคการสืบสวน  วิชาเทคนิคเฝ้าจุดติดตามสะกดรอย  วิชานิติวิทยาศาสตร์  วิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  วิชาการเตรียมพยานหลักฐาน  เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะได้รับการเรียนการสอนในวิชาเดียวกันที่เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น
ทั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจเป็นตำรวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธามีความครอบคลุมทุกระดับ  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนางานด้านการสืบสวนให้ดียิ่งขึ้น

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *