โครงการสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม

สามสามัคคีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จัดโครงการสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้ทางด้านการเขียนโครงการริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  สำหรับผู้แทนศูนย์ประสานงานเครือข่ายสามสามัคคี ปี 2556  หรือเครือข่ายสามสามัคคีเดิม  ของโครงการสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชุนและอุตสาหกรรม ปี 2554 – 2556  รวม 5 พื้นที่ นำร่องภาคตะวันออก 3  จังหวัด  ซึ่งในวันที่  25 มีนาคม ที่ผ่านมา  ณ ห้องเกษรา  โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย จังหวัดระยอง  2 พื้นที่  จังหวัดชลบุรี 1 พื้นที่  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  2 พื้นที่  มีตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมฝึกอบรมพื้นที่ละ 5  คน  ซึ่งเนื้อหาของการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  เครือข่ายสามสามัคคีกับการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และการให้ความรู้การเขียนโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้  การจัดฝึกอบรมดังกล่าว  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถเขียนโครงการได้  และเพื่อให้เครือข่ายฯ  สามารถนำความรู้ในการเขียนโครงการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่  หรือเพื่อเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนให้กับเครือข่ายสามสามัคคีต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *