โรงพยาบาลระยอง จัดสัมมนา โครงการรู้ไว้ใช้สิทธิ์ปี 57

ข่าว4โรงพยาบาลระยอง  จัดสัมมนาโครงการรู้ไว้ใช้สิทธิ์  ปี 57  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการ ข้อมูลสุขภาพและสิทธิประโยชน์พึงได้รับ
โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแถลงนโยบายการดูแลผู้รับการบริการสิทธิประกันสังคม  สิทธิเบิกจ่ายตรงและเบิกต้นสังกัด  การจัดบรรยายความรู้ให้ความรู้ทางวิชาการด้านสิทธิในกองทุนประกันสังคมและสุขภาพ  โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลด้านการบริการ  ข้อมูลสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลระยอง  รับฟังข้อคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลระยอง  เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานบริการต่อไป
นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลระยองให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ศึกษาและเรียนรู้กันอีกด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *