โรงพยาบาลระยอง จัดอบรมโครงการไม่ตกยุคสร้าง 4.0

โรงพยาบาลระยอง ติวเข้มพัฒนาศักยภาพบุคลลากร สู่ยุคไทยแลนด์4.0

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดโครงการไม่ตกยุคสร้างสุข สร้าง4.0 โดยมี นายวิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการด้านกฎหมายและกิจการพิเศษโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

นายวิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการด้านกฎหมายและกิจการพิเศษโรงพยาบาลระยองกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของจังหวัดระยอง โดยได้รับผลกระทบจากกระแสเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการสื่อสารและการคมนาคมตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไป และมีพฤติกรรมที่ เอื้อต่อการเกิดโรค ดังจะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ไปเรื่อยๆซึ่งโรคดังกล่าวมักเป็นผลต่อเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตและการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมขาดความสนใจและละเลยต่อสุขภาพเช่นการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกาย

ดังนั้นงานบริการสัมพันธ์โรงพยาบาลระยองจึง ได้จัดอบรม สร้างเสริมสุขภาพขึ้นทุกปีโดยในปีนี้จัดให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเน้นให้ความรู้ด้าน3 อ. และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดต่อไปยังผู้ใกล้ชิดโดยวิทยากรผู้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลระยอง หน่วยงานภายนอก มาอบรม

ภายในงาน มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันการฉีดวัคซีนโรคคอตีบบาดทะยัก ให้ผู้มีอายุ ตั้งแต่20ถึง 50ปี

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *