โรงเรียนอนุบาลระยองจัดกิจกรรม MEP DAY ครั้งที่ 6

อนุบาลระยองโรงเรียนอนุบาลระยองจัดกิจกรรม  MEP  DAY  ครั้งที่ 6  แสดงผลงานและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนโครงการ MEP ได้แสดงออก และ แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น การจัดนิทรรศการ  การแสดงผลงานของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน  ซุ้มเกมภาษาอังกฤษ  การแสดงบนเวที  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีในโอกาสที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักเรียน  คุณครู และ ผู้ปกครอง
โดยโรงเรียนอนุบาลระยองได้เปิดทําการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ  Mini  English Program (MEP) ซึ่งเป็นจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศสอนในวิชาภาษาอังกฤษ    มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล  มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตสํานึกต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  สนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย   ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *