โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ฉลองครบรอบ 10 ปี

4444444

วันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงานเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบ 10 ปีของการดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และครบรอบ 20 ปีของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “ทำด้วยใจ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในความสำเร็จ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ก้าวเดินไปสู่อนาคต โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ (สายปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานชุมชน ประธาน อสม. และสื่อมวลชน รวมไปถึงตัวแทนจากภาคชุมชน ภาครัฐในจังหวัดระยองเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

55555

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองฉบับล่าสุด มุ่งหวังให้จังหวัดระยองเป็น “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง” ด้วยนโยบายส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พร้อมๆไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0โดยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี บอกถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตไว้ว่า “การดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม นั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพึ่งพิงอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อร่วมกันก้าวเดินไปสู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน ในอาชีพการงาน และยั่งยืนในที่สุด โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกของเริ่มต้นดำเนินกิจการ ด้วยหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา การให้บริการทางสาธารณสุข การพัฒนาเยาวชน และการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติร่วมกัน สำหรับแนวทางดำเนินงานในอนาคต นอกจากยังคงสานต่อในสิ่งดีๆ ที่ได้เคยทำ ยังจะยึดถือแนวนโยบายจากภาครัฐในเรื่องของโรงงานเชิงนิเวศให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เพื่อการก้าวเดินไปข้างหน้าไปอย่างมั่นคงและ ตามคำมั่นสัญญาของเราที่ว่า “ทำด้วยใจ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

3333333

จากวิสัยทัศน์ในวันแรกที่ “มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย” ทำให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตระหนักถึงภาระหน้าที่ในอันที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ขณะเดียวกันก็คำนึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปอยู่ดำเนินกิจการด้วย เพราะโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีไม่ได้เข้าไปเพียงเพื่อประกอบธุรกิจ แต่เข้าไปร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใส มั่นคง และยั่งยืนร่วมกัน

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *