ไออาร์พีซีแจงประสบความสำเร็จในการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ ประจำปี 2560

ไออาร์พีซีแจงประสบความสำเร็จในการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ ประจำปี 2560

เวลา 10.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี แถลงข่าว การหยุดซ่อมบำรุงใหญ่โรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จำนวน 25 โรงงาน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แกนนำชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่รอบเขตประกอบการไออาร์พีซี และสื่อมวลชน เข้ารับฟัง และร่วมปล่อยคาราวาน ประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย แผ่นป้ายและขบวนรถแห่จำนวนมาก

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร เปิดเผยว่า การหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุงใหญ่ ตรวจสอบสภาพและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล กำหนดให้การดำเนินงานในภายใต้คอนเซ็ปต์ Green Turnaround เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ใจต่อความปลอดภัย มีความตระหนักต่อผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดมาตรการ ด้านการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการจราจรภายนอกบริษัทฯ ด้านการบริหารจัดการด้านแรงงาน และด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล

ir2

ir3

ir6

การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง ส่งผลให้ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ของเสีย กากอุตสาหกรรม และการรั่วไหลของสารเคมี ผลการตรวจวัดน้ำตามลำรางสาธารณะรอบเขตประกอบการฯอยู่ในเกณฑ์ ค่าการตรวจวัดมลสารของสถานีตรวจวัดอากาศถาวร สถานีตรวจวัดอากาศเคลื่อนที่ของบริษัทฯ และกรมควบคุมมลพิษ ต่ำกว่าเกณฑ์ อีกทั้งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทผู้รับเหมา

นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจสารเสพติด สารมึนเมา ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 438 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบสารเสพติดจำนวน 11ราย บริษัทฯ ได้ทำการยึดบัตร ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน และให้บริษัทผู้รับเหมารับช่วงไปดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อส่งตัวไปบำบัดต่อไป โดยระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ บริษัทฯ ได้ส่งทีมแพทย์สัญจรลงพื้นที่รอบเขตประกอบการฯจำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ และตำบลตาขัน จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 259 ราย ผลการตรวจไม่พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ได้รับการแจ้งจากประชาชนให้ทำการแก้ไขเรื่องควันดำ เสียงดังจากหอเผา และกลิ่นรบกวน บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับผู้แจ้งเหตุ รวมทั้งประสานกับโรงงาน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการ ทำให้การหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ครั้งนี้ สามารถดำเนินการเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าหลังเสร็จสิ้นแผนซ่อมบำรุงใหญ่ โดยกล่าวว่า บริษัทไออาร์พีซีสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด มีมาตรการการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง จัดระบบติดตามควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัดโดยประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นอกจากนั้นยังเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งไออาร์พีซีทำได้ดีมาก หลังเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุง ขอให้บริษัทฯ ติดตามกำกับดูแล ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน มาตรการทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ เขตประกอบการฯ

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *