20 หน่วยงานราชการระยองขานรับเขตปลอดบุหรี่ในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

t20151123181223_63499

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2558 ) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเป็นเขตปลอดบุหรี่” ตามโครงการจังหวัดระยองร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ให้กับหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จำนวน 20 หน่วยงานเพื่อรณรงค์ให้ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงและร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเป็นสังคมปลอดบุหรี่

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า บุหรี่เป็นอันตรายต่อตัวผู้สูบและผู้ไม่สูบที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นการตั้งต้นของการเสพยาเสพติดประเภทอื่นๆ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องพิษภัยร้ายแรงและการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติด้วยการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปีและห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน รวมถึงการเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น เช่น การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่กกฎหมายกำหนด จากเดิมโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่จากเดิมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับ 20 หน่วยงานที่รับมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเป็นเขตปลอดบุหรี่” ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/พลังงานจังหวัด/สำนักงานจังหวัด/พัฒนาชุมชนจังหวัด/สัสดีจังหวัด/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ประมงจังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ สหกรณ์จังหวัด/ปฏิรูปที่ดินจังหวัด/แรงงานจังหวัด/สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/จัดหางานจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/คลังจังหวัด/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/โยธาธิการจังหวัด/กอ.รมน.จังหวัด/ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ซึ่งการรับป้ายรณรงค์ฯ ของหน่วยงานราชการเป็นการรณรงค์ให้ศูนย์ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างแท้จริง และจะเป็นต้นแบบของสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ให้กับสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน นำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยในอนาคตต่อไป ซึ่งการรับป้ายรณรงค์ฯ ของหน่วยงานราชการเป็นการรณรงค์ให้ศูนย์ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างแท้จริง และจะเป็นต้นแบบของสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ให้กับสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน นำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยในอนาคตต่อไป

t20151123181616_63507 t20151123181613_63506

t20151123181525_63505 t20151123181455_63502

t20151123181515_63503 t20151123181519_63504

t20151123181233_63500 t20151123181246_63501

ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

Credit : http://pr.prd.go.th/rayong

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *