รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center)

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มาเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการให้บริการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ทั้งนี้สำหรับศูนย์ประสานที่วิทยาลัยเทคนิคระยองดังกล่าวของ เป็นศูนย์ประสานงานหลักโยมีศูนย์ประสานงานย่อยที่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 125,880 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 29,925 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 39,250 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 2,430 คน

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *