EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็น“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่”


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จังหวัดระยอง มี น.ส.พจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ประธานกำกับโครงการออกแบบฯ นายศุภชัย รักพานิชมณี รองผู้จัดการโครงการออกแบบฯ ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยโครงการออกแบบฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น มีหัวข้อสนทนา เช่น การนำเสนอความเป็นมาของแผน EEC นำเสนอผลการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเรื่อง การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และประโยชน์ที่ได้รับ การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร ทั้งนี้เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมไปประกอบการพิจารณาต่อร่างโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุด


ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าในอีก 20 ปีขางหน้า การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ จะทำให้ประชากรใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษกระจุกตัวทุกจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ประมาณ 6 ล้านคน และจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 2 ล้านคนในปี 2580 การพัฒนา “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” จึงเป็นคำตอบในการเตรียมการการเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างตัวดึงดูดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรมที่น่าอยู่ น่าลงทุน เป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย”

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *