MOUธรรมศาสตร์โมเดล รุ่น2

สมาคมเพื่อนชุมชนจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ ต่อยอดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ยกระดับด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล

s__8372440-2

ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 2/2560 โดยมี รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมบุญ จึงคูพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสิน นายวิฑูร อยู่ทิม รองผู้ว่าการ(สายปฏิบัติการ3)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน นางสุพรรณษา สุขเทศน์ ผู้แทนเกษตรจังหวัด และคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมในพิธี

s__8372435-2

นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน คือการวางรากฐานดูแลชุมชน ในรูปแบบ “ Beyond CSR” ด้วยความจริงใจตระหนักและศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 2ต่อเนื่องมาจากปี 2559 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีนี้จึงได้จัดทำโครงการเพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่รับรองและขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง รวมถึงคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้นำพาองค์ความรู้การพัฒนาผ่านการศึกษาจากโครงการบูรณาการปริญญาตรี-โทหลักสูตร 5 ปี หรือ ธรรมศาสตร์โมเดล มาแนะแนวทาง และวิธีดำเนินการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการปีนี้ คือ วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บ ชุมชนบ้านบน ,วิสาหกิจชุมชนหนองสนม ,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน,วิสาหกิจชุมชนอีโค-ศาลา,วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม

s__8372441-2

โดยประชาชนซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมซึ่งการยกระดับ สู่มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนายอดการจำหน่าย การจัดทำบัญชี อย่างเป็นระบบ และอื่นๆในทุกมิติของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความยั่งยืนโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ด้านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นกลุ่มภาคประชาสังคม ภาคผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน และภาคอุดมศึกษา ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเติมเต็ม มิติด้านเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองโดยเข้ามาพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จำนวน6แห่งในปีนี้เชื่อมโยงสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน….0000000000

s__8372455-2

อัจฉรา วิเศษศรี (เล็ก)

ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดระยอง โทร 0918794296

ID Line : leklekvs

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *