คลังระยอง จัดโครงการ “กระทรวงการคลัง ก้าวไกล..ไปสู่ยุคดิจิทัล”

คลังระยอง จัดโครงการ “กระทรวงการคลัง ก้าวไกล..ไปสู่ยุคดิจิทัล” สร้างรับรู้ของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการธุรกรรมทางเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.ระยอง พร้อมด้วยนางปริศนา พลอยน้อย คลัง จ.ระยอง ร่วมเปิดโครงการ “กระทรวงการคลังก้าวไกล…ไปสู่ยุคดิจิทัล” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคลัง จ.ระยอง มีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานฯ ภายในงานได้จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “กระทรวงการคลังก้าวไกล…ไปสู่ยุคดิจิทัล” มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหารการคลังและสถาบันการเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งการจัดบูธเพื่อให้บริการประชาชนและผู้เข่าร่วมงาน เช่น การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ Prompt pay คลินิกภาษี การบริการประกันภัย การส่งเสริมการลงทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ของรัฐบาล
นางปริศนา พลอยน้อย คลัง จ.ระยอง กล่าวว่า ด้วย มติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-payment master plan) เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย รองรับธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง พัฒนาระบบการรับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและบูรณาการระบบบริหารจัดเก็บภาษี โดยทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิม(Manual) ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ คือ 1.โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID /prompt pay 2.โครงการขยายการใช้บัตร 3.โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4.โครงการ e-payment ภาครัฐ และ 5.โครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงการพัฒนางานบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ…
อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *