เปิดงานโอทอปเพชรบุรีที่ระยอง

จ.เพชรบุรี นำของดีขึ้นชื่อวางจำหน่ายให้ชาว จ.ระยอง ได้เลือกชิมและช้อป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ ราคา รวมทั้งเป็นการขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย

วันนี้ ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น เดชสิเนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เพชรบุรี เมืองขนมหวาน อาหารถูกใจ ภายใต้ “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2560” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.60 นี้ โดยได้นำสินค้าขึ้นชื่อที่มีคุณภาพของเมืองเพชรบุรีของผู้ประกอบการกว่า 40 ราย มาจำหน่ายให้ชาวจังหวัดระยอง ได้เลือกซื้อหา เช่น ขนมหม้อแกง ขนมไทย น้ำตาลโตนด ข้าวเกรียบ และปลาทะเลแปรรูป เป็นต้น

นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2560” ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์ สำนักงานอุตสาหกรรม และสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์ “สินค้าเกษตร-อาหารคุณภาพ ปลอดภัย” กลยุทธ์ “ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรกรรม สามารถต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร”

ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาและมีการบริหารจัดการด้วยตัวเอง จนสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง และเพิ่มอำนาจต่อรองทั้งในลักษณะรวมกลุ่มการผลิต การรวมกลุ่มจัดจำหน่าย ตลอดจนสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ ราคา รวมทั้งเป็นการขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *