Recent Posts

EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็น“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จังหวัดระยอง มี น.ส.พจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ประธานกำกับโครงการออกแบบฯ นายศุภชัย รักพานิชมณี รองผู้จัดการโครงการออกแบบฯ ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยโครงการออกแบบฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น มีหัวข้อสนทนา เช่น การนำเสนอความเป็นมาของแผน EEC นำเสนอผลการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเรื่อง การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ …

Read More »

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB มองเห็นศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ไปจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จังหวัดระยอง จำนวน 120 ราย ภายใต้ชื่องาน “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว น.ส.สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า SMEs ธนาคาร TMB กล่าวว่า …

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 3 มิ.ย.ที่สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดระยอง ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร……    

Read More »