Dynamic Tower ที่ดูไบ

1381697_10151875746757226_836241168_n

Dynamic Tower ที่ดูไบ เป็นอาคารสูง 80 ชั้น แต่ละชั้นหมุนได้รอบตัว 360 อย่างอิสระ งานก่อสร้างแต่ละชั้นรวมทั้งห้องน้ำและห้องครัว สร้างเสร็จมาจากโรงงาน 90% ส่วนแกนอาคารมาสร้างที่สถานที่จริง แล้วนำมาประกอบในสถานที่ก่อสร้างใช้เวลา 22 เดือน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *